2015. augusztus 27., csütörtök

NYELVHASZNÁLATI JOGI ZŰRZAVAR

Újvidéken nincs hivatalos használatban a latin betűs írás!
A Tartományi Ombudsman figyelmébe

Mástól azt várhatod el, amit másnak teszel.
Latin mondás

Szerbiában jogos felháborodást keltett a vukovári városi képviselő testület augusztus 17-i döntése,[1] mellyel „megtiltották a cirill betűs feliratokat is tartalmazó kétnyelvű használatát az önkormányzati intézmények falain, a tereken és utcákban”.[2] A városi vezetőség úgy határozott, hogy „csak külön kérésre lehet cirill betűs táblákat kitenni. A horvátországi szerbek, de a szerbiai intézmények képviselői is hevesen tiltakoztak a döntés miatt, s alkotmányellenesnek, a kisebbségek jogait sárba tipró megoldásnak titulálták azt.[3]  
            A Szerb külügyminisztérium „a leghatározottabban tiltakozott Horvátországnál az eset miatt”, majd figyelmeztette Horvátországot arra, hogy tiszteletben kell tartania nemzetközi kötelezettségeit” és „a horvát kormány azonnali intézkedését követelte”.[4]
Szerbiában viszont senki még csak szót nem emelt az ellen, hogy például Újvidéken békés módszerekkel ugyan, de a mindennapi élet egyre szélesebb területein szüntetik meg a latin betűs írásmód használatát, ami szöges ellentétben van a nemzeti kisebbségi jogok érvényesítésével. (A magyarok, a szlovákok, a horvátok és a románok a latin, a ruszinok pedig a cirill betűs írásmódot használják.)

A 2006. évi szerb alkotmány 10. szakasza előírta, hogy „a Szerb Köztársaságban a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód van hivatalos használatban. Más nyelvek és írások hivatalos használatát, az Alkotmánnyal összhangban, törvény szabályozza.”[5]
            Ezzel az alkotmányos rendelkezéssel végleg megszűnt a cirill és a latin írásmód korábbi egyenrangú használata.
            A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló törvény 11. szakaszának 2. bekezdése alapján „a helyi önkormányzati egység kötelezően bevezeti a nemzeti kisebbség nyelvének és írásának egyenrangú hivatalos használatát, ha a nemzeti kisebbséghez tartozó személyek százalékaránya a népesség összlétszámában az utolsó népszámlálás eredményei szerint eléri a 15%-ot”.
A szakasz 3. bekezdése biztosítékot tartalmaz arra, hogy „abban a helyi önkormányzati egységben, amelyben e törvény meghozatalának idején a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos használatban van, e nyelv hivatalos használatban marad”.[6]
            A jogszabály 8. szakasza (A szerzett jogok védelme) külön kimondta, hogy „ez a törvény nem módosítja, és nem szünteti meg a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek azon jogait, amelyek érvényben voltak e törvény életbe lépésekor, és a nemzetközi szerződésekből eredő jogokat sem, amelyekhez a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság csatlakozott”.[7]
            A 2006-os szerv alkotmány 14/2. szakasza által „az állam külön védelmet szavatol a nemzeti kisebbségeknek teljes egyenjogúságuk megvalósítása és identitásuk megőrzése érdekében”. A 20. szakasz pedig kimondta, hogy „az emberi és kisebbségi jogok elért szintje nem csökkenthető”.[8]

Vajdaság Autonóm Tartomány Fejlesztési Alapítványa – ez lenne a többnyelvűség?

A jelenleg is érvényben lévő, a nyelv- és írás hivatalos használatáról szóló 1991. évi (többször módosított) törvény[9] felrúgta az egyenrangú nyelv- és íráshasználatnak a Vajdaságban addig kialakult gyakorlatát tartományi és községi szinten is. Ezzel a miloševići törvénnyel valójában megkezdődött a latin betűs írásmód kiszorítása a hivatalos használatból és a közéletből, amit a 2006. évi szerb alkotmány még jobban megerősített.
            Ennek az ún. nyelvtörvénynek az első három szakasza valójában meghatározza a nyelv- és írás jelenlegi hivatalos használatát „a közmegbízatást végző intézmények, vállalatok és egyéb szervezetek (közvállalatok és közszolgálatok – B. A.) munkájában” (2. szakasz).
            Az 1. szakasz szerint a Szerb Köztársaságban a szerb nyelv és a cirill betűs van hivatalos használatban, „a latin betűs írásmód pedig a jelen törvénnyel meghatározott módon”. A szakasz 3. bekezdése előírja, hogy Szerbia „azon területein, ahol a nemzeti kisebbségek tagjai élnek, a szerb nyelvvel egyidejűleg a nemzeti kisebbségek nyelvei és írásmódjai is hivatalos használatban vannak, jelen törvénnyel meghatározott módon”.
            A 3. szakasz pontosítja, hogy „hivatalos nyelv- és íráshasználatnak” minősül különösen”:
1) a szervek és szervezetek egymás közti, illetve az ügyfelekkel, valamint polgárokkal folytatott szóbeli és írásbeli értekezésében;
2) a polgárok jogainak, kötelességeinek és felelősségének érvényesítésével és védelmével kapcsolatos eljárás lefolytatásában;
3) a község területén közmegbízatást végző községi szervek és szervezetek által az előírt nyilvántartások vezetésében (a továbbiakban: nyilván­tartások);
4) a polgárok törvényben megállapított jogainak érvényesítése szempontjából jelentős közokiratok, valamint egyéb okiratok kiadásában;
5) a dolgozóknak a munkából eredő vagy a munka alapján megvalósított jogainak, kötelességeinek és felelősségének érvényesítésében való nyelv- és íráshasználat.
Hivatalos nyelv- és íráshasználatnak minősül a következő nyelv- és íráshasználat is: a helységnevek és egyéb földrajzi nevek, a terek és utcák nevének, a szervek, szervezetek és cégek nevének kiírása, a nyilvános felszólítások, a nyilvánosság értesítésének és figyelmeztetésének közzététele, valamint az egyéb közfeliratok kiírása.

Postatakarék Bank „többnyelvű” cégtáblája Újvidéken

A tartomány hatályos (2014. május 22-én elfogadott) statútumának 24. szakasza[10] előírja, hogy „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett, a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel összhangban”.
            A szakasz 2. bekezdése a tartomány szerveinek kötelezettségét tartalmazza, hogy „hatáskörük keretében intézkedéseket foganatosítanak a nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek hivatalos nyelv- és íráshasználatának törvényben szabályozott következetes érvényesítése céljából”.[11]
A nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának használatot azonban bonyolítja, hogy – az Alkotmánybíróság határozata alapján – 2014. december 31-ével megszűnt a nemzeti kisebbségek nyelvének és írásának Vajdaság Autonóm Tartomány területén való hivatalos használatáról szóló rendelet,[12] amely részletezte a nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok hivatalos használatának érvényesítését. A Tartományi Képviselőház – ismereteim szerint – újabb ilyen határozatot nem hozott, miközben a Statútum ilyen „intézkedések foganatosítására” kötelezi a tartományi szerveket.

Tartományi polgári jogvédőről – ombudsmanról szóló tartományi képviselőházi rendelet*


3/1 szakasz
A tartományi polgári jogvédő – ombudsman (a továbbiakban: Ombudsman) Vajdaság AT független és önálló szerve, amely védi a polgárok jogait és felügyeletet gyakorol a tartományi közigazgatási szervek, meghatározott közigazgatási és közmegbízatást végző Vajdaság AT által alapított közvállalatok és intézmények (a továbbiakban: közigazgatási szervek) munkája felett, Vajdaság AT határozatai és egyéb jogi aktusai végrehajtásának eljárásával kapcsolatban.

29/1 szakasz
            A nemzeti kisebbségi jogok védelmével megbízott ombudsman-helyettes védi a nemzeti kisebbségek jogait és jogosult, hogy ellenőrizze a közigazgatási szervek munkáját a nemzeti kisebbségek jogai érvényesítésének és fejlesztésének területein. 
__________
* Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 37/2014 szám), vagy http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=aktapv8&j=HU

Újvidék város 2002. évi Alapszabályának 5. szakasza kimondja, hogy „a Városban hivatalos használatban van a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód. A Városban hivatalos használatban van a magyar, szlovák és ruszin nyelv és írás, a törvénnyel és a Városi Képviselőtestület külön határozatával összhangban”.[13]
            Az újvidéki képviselő testület – ismereteim szerint – a nemzeti kisebbségi nyelvek és írások használatával kapcsolatos „külön határozatot” mindeddig nem hozta meg.
Az Újvidéken – 2012. szeptember 13-án hajnalban – a Szerb Haladó Párt (SNS) irányításával hatalomra került városi hatalom rövid idő után „leváltotta a Művelődési Központ igazgatóját, mert a cégtáblán csak latin betűkkel szerepelt az intézmény neve”.[14] Az újonnan kinevezett ügyvezető igazgató aztán „ügybuzgón kirakta az új cégtáblát, természetesen cirill betűkkel”.[15]  A városi vezetőség röviddel ez után úgy döntött, Újvidék „kultúrájának, hagyományainak és szellemiségének megőrzése érdekében (2013. január 8-ától – B. A. megj.) cirill feliratokkal közlekednek majd a városi buszok”.[16]
– A hivatalos nyelvhasználati rendeletet alkalmazni kell, nem csak dísz, a közlekedési közvállalat kénytelen lesz beszerezni olyan displayeket, amelyeken felváltva, cserélődve olvasható lesz a szerb, magyar stb. szöveg – magyarázta Vukašinović Éva, a Tartományi Ombudsman nemzeti kisebbségi ügyekkel megbízott helyettese.[17] Elmondta azt is, hogy az eset felkeltette az érdeklődését, és megkezdte az utca-névtáblák ellenőrzését és „követelni fogja az újvidéki városvezetéstől, hogy a kisebbségek nyelvén is tüntessék fel az utcaneveket – ha már a törvényességre hivatkoznak”.[18]
Több mint két és fél év telt el az óta. A városi hatóságok ellen kilátásba helyezett szabálysértési és bűnvádi feljelentésekből és perekből nem lett semmi. Mindenki mélyen hallgat – beleérve a jogvédőt is –, a buszok és közfeliratok ügyében pedig semmilyen változás nem történt, még kilátás se nincsen arra.[19]

A helyzet időközben tovább rosszabbodott. Az újvidéki bíróságok most már szinte kizárólag (egy-két eset kivételével, amikor minden érintett magyar) csupán cirill betűs számítógépeket használják. A közigazgatásban sem másmilyen a helyzet.[20] A közjegyezők (tisztelet a kivételnek) nem akarják elfogadni a latin betűvel írt szerződéseket, hogy az esetleg kisebbségi nyelveken készült okiratokat ne is említsem. (Ezek hitelesítése érdekében bírósági fordító által készített fordítást kell mellékelni, ami nem csak lassítja, de drágítja is az ügyintézést.) Újabban a tartományi székvárosban készült feliratok is általában cirill betűvel készülnek, tartományi és köztársasági intézmények esetében is. (Lásd a Vajdasági Fejlesztési Alapítvány és a Postatakarék Bank cégtábláját a felvételeken). 
Történik mindez abban a városba, amely a 2021-es Európa kulturális fővárosa címre pályázik.[21]
Összhangban van-e ez Szerbiának a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeivel (úgymint Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről, A regionális kisebbségi nyelvek európai kártája)? 
Teljesíti-e Szerbia azt, amit mástól elvár?

Újvidék, 2015. augusztus 26.
                                                                                              BOZÓKI Antal


[1] Ukinuta ćirilica u Vukovaru [Vukováron megszüntették a cirill betűs írást]. http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=08&dd=17&nav_category=167&nav_id=1028084, 2015. augusztus 17. [14:35]
[2] Múltidéző alkotmánysértés. Magyar Szó, 2015. augusztus 20.
[3] Uo.
[4] Uo.
[5] A Szerb Köztársaság Alkotmánya (a SZK Hivatalos Közlönye, 98/2006. szám).
[6] A JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. - Alkotmányos Alapokmány és az SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. – másik törvény és 97/2013. – AB határozat. Lásd az 1-es alatti honlapon.
[7] Uo.
[8] Lásd az 5-ös alatti honlapon.
[9] Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 30/2010). http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_sluzbenoj_upotrebi_jezika_i_pisama.html A törvény magyar nyelvű szövegét lásd az 5-ös alatti honlapon.
[10] Vajdaság Autonóm tartomány statútuma (Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 20/2014 szám). http://www.skupstinavojvodine.gov.rs/Strana.aspx?s=statut
[11] Uo.
[12] Lásd a Tartományi Képviselőház rendeletét a képviselőházi rendeletek megszüntetéséről [Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka. „Službeni list APV”], Vajdaság AT Hivalaos Lapja, 2014. december 23-i 54. szám. 
[13] Službeni list Grada Novog Sada [Újvidék Város Hivatalos Lapja], 2002. évi 11. szám (141). Lásd még: http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php
[14] Végel László: Többnyelvűség – cirill betűkkel. Családi Kör, 2015. december 20., 9. o., vagy http://vegel.org/2012/12/tobbnyelvuseg-cirill-betukkel/
[15] Uo.
[16] Beta: Cirillbetűs autóbuszok. Magyar Szó, 2013. január 14., 4. o. és Halász Gyula: Cirill betűs hisztéria, Magyar Szó, 2013. január 15., 7. Garai Béla Bravó Éva c. írásában méltatta Vukašinović Éva bátor kiállását a nemzeti kisebbségi nyelvek és írásmódok védelmében. Magyar Szó, 2013. január 23., 7.
[17] Bővebben lásd a Vannak eredmények? c. 2013. augusztus 18-i írásom.
[18] Szb.: A nyelvhasználati előírás nem csak dísz. Magyar Szó, 2013. január 17., 12.
[19] Lásd még a Csak szerb nyelven és cirill betűvel c. írásom. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 270. szám, 2012. december 24.
[20] Lásd Letsch Endre: Márpedig a hivatalos nyelv a szerb! c. írását. Magyar Szó. Kilátó, 2015. augusztus 8. 23. o.
[21] Újvidék pályázik a 2021-es Európa kulturális fővárosa címre. http://delhir.info/kultura/irodalom-szinhaz/24454-2014-05-06-10-10-42, 2014. május 09. [16:00]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése