2016. május 22., vasárnap

DÁVID VAGY A GÓLIÁT?Magyar nyelven felvételizni az újvidéki Jogi Karon?

 

A nemzeti kisebbségi jogokért folytatott küzdelem egy csöppet sem akadálymenetes. Hiába vannak a nemzetközi egyezmények és belső jogszabályok, amelyek szavatolják ezeket a jogokat, ha a gyakorlatban nem kerülnek alkalmazásra. Már többször megírtam, hogy Szerbiában csak annyi joga van a nemzeti kisebbségekhez tartozóknak, amennyit kiharcolnak magunknak.

            Az újvidéki Felső Bíróság május 12-én ideiglenes intézkedést hozott, amellyel kötelezte az Újvidéki Egyetem Jogi Karát arra, hogy az idei felvételi vizsgát szervezze meg magyar nyelven is.

A nemzeti kisebbségi középiskolások anyanyelvi egyetemre iratkozási és oktatási problémái – a 2010. októberi „félfordulat” után is – a gyakorlatban csakúgy fennállnak, mint a múlt század kilencvenes éveiben.

 

A tartományi művelődési és oktatásügyi titkárság javaslatára a Tartományi Végrehajtó tanács 2001. november 9-i ülésén „határozatot hozott, hogy a középiskolai és felsőoktatási intézményekben a jelentkezők a nemzeti kisebbségek nyelvén is felvételizhetnek. Ennek értelmében minden pályázó egyenlő esélyekkel indul, de a határozat arra is kitér, hogy ezt a döntést az érintett közép- vagy felsőoktatási intézmény nem köteles figyelembe venni, ha ott nem dolgozik olyan személy, aki ismeri valamelyik nemzeti kisebbség nyelvét”.[1]

            A TVT határozata valójában semmit nem változtatott a helyzeten, mivel nem volt kötelező azokra a felsőoktatási karokra, amelyekben „nem dolgozott olyan személy, aki ismerte valamelyik nemzeti kisebbség nyelvét”. A megfogalmazás lehetőséget adott a különböző értelmezésre és magyarázásra, természetesen a nemzeti kisebbségi felvételezők hátrányára.  

 

A Jogi Kar egynyelvű, cirill betűs felirata senkinek még csak fel sem tűnt!?

(Ótos András felvétele)

 

A magyar nyelvű felvételi vizsga megszervezése körüli problémák a Jogi Karon különösen 2012-ben kerültek előtérbe, amikora felvételi eljárás ’eredményeként’ a jelentkező magyar fiatalok közül egy sem jutott be az államilag finanszírozott (ingyenes) oktatási kvótába”.[2]
            A jogsértő felvételi eljárás ellen tiltakozott a Magyar Nemzeti Tanács is, merthogy „minden előzetes bejelentés nélkül a (2012/2013-as tanévre meghirdetett beiratkozáshoz szükséges – B. A.) felvételi vizsgát a magyar fiatalok nem történelemből és anyanyelvből, hanem történelemből és szerb nyelvből és irodalomból írták meg – magyarul (sic!)”.[3]
            A Jogi Kar akkor azzal érvelt, hogy „a vonatkozó szabályok csak arra kötelezik őket, hogy mindenki számára lehetővé tegyék az anyanyelvű felvételit. Magyarán: a kar szerint nincs azzal semmi gond, hogy ’magyarul, de szerbből’ kellett felvételizniük a magyar ajkú diákoknak”.[4]
            Még Vukašinović Éva, a Tartományi Ombusman kisebbségi jogokkal megbízott helyettese úgy értékelte, hogy „a magyar nemzetiségű jelölteknek az újvidéki Jogi Karra való iratkozásával kapcsolatos felvételi vizsgája alkalmával nem történt szabálytalanság, hangsúlyozva, hogy az ombudsmanhoz ezzel a kérdéssel kapcsolatban nem érkezett beadvány, sem a hallgatók, sem más részéről”.[5]
            A négy évvel ezelőtti történések „nagy port kavartak”. Még a magyar kormány is „elvárását fejezte ki, hogy a felvételi vizsgát a Jogi Karon megismétlik”.[6] A tiltakozásoknak azonban éppen semmilyen eredménye nem lett. Hogy mi történt azzal – a sajtó szerint – kilenc magyar és két szlovák felvételizővel, akik nem jutottak be a költségvetésből finanszírozott képzésbe, arról már nem cikkezett a sajtó.
2013-ban már „állítólag senki sem kérte a magyar nyelven történő felvételizés lehetőségét. Nem azért, mert most minden klappolt volna”,   illetve mert „a Jogi Kar időben jelezte is, hogy megfelelő kádere sem lenne annak megszervezésére”.[7]

 

Talán ezen a helyzeten kívánt talán változtatni a Tartományi Képviselőház, amikor 2013. április 25-én rendeletet hozott „a felsőoktatási intézményekben való beiratkozásra jogosító felvétel, valamint hajlam- és képességellenőrző vizsga nemzeti közösségi nyelven való megtartásáról”.[8] 

            A rendelet 2. szakasza kimondja, hogy „a felsőoktatási intézmény köteles lehetővé tenni a jelölt számára a felvételi vizsga, illetve a hajlam- és képességellenőrző vizsga nemzeti közösségi nyelven való letételét, ha a felsőoktatási intézményben vannak tanárok vagy munkatársak a jelölt tudásának az adott nyelven való felmérésére”.

            A szakasz 2. bekezdése előlátja, hogy az intézmény az illetékes tartományi szervtől kérheti „az 1. bekezdés szerint kötelezettség alóli felmentését”.             

Valójában ez a rendelet sem különbözik lényesen a 2001. évi határozattól. Nem egy szigorú jogszabály, amelyik minden felsőoktatási intézményre egyaránt kötelező. 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma szerint létezik a Tartományi Képviselőháznak egy 2015. április 8-ai rendelete is, amely „arra kötelezi a felsőoktatási intézményeket, hogy nemzeti kisebbségi nyelveken is szervezzék meg a felvételi vizsgákat”.[9]

A határozatok és rendeletek, amint látszik, nem hiányoznak, ennek ellenére a magyar diákok hátrányos megkülönböztetése és jogainak sértése zavartalanul folytatódik.

 

A sajtóban megjelent írások szerint az újvidéki Felső Bíróság az „ideiglenes, de végrehajtandó” döntésével a „magyar felvételi vizsgák megszervezésére kötelezte a Jogi Kart”.[10] A Jogi Kar ugyanis „elutasította, hogy az érvényes tartományi határozat ellenére magyar nyelven is megszervezze a felvételi vizsgát”.[11]

Ideiglenes intézkedésről lévén szó, a Jogi Kar „a felvételi vizsgát köteles lesz megszervezi magyar nyelven is”, de csak az idén. Megtörténhet azonban az is, hogy a Jogi Kar ez helyett a (pénz)bírságot választja.

Hogy a továbbiakban lesz-e magyar nyelvű felvételizés a Jogi Karon, az a bírósági ítélettől függ majd. Kérdés azonban, hogy a bírósági döntés meghozatalára mikor kerül sor, kinek a javára szól majd és mikor lesz az ítélet jogerős?  

Biljana Tomić Uzelac, a Jogi Kar titkára a bírósági intézkedést így kommentározta: „Az újvidéki Felső Bíróságon folyamatban van az eljárás, nem zárták le. Az ideiglenes határozat nem számít jogerősnek.”[12] Mondja mindezt annak a karnak a titkára, amelyiknek első feladata a jog tiszteletben tartására való nevelés lenne a feladata. 

Az újvidéki Jogi Karra iratkozni szándékozó magyar diákok tehát már az első lépésnél hátrányos megkülönböztetésben részesülnek. Milyen kedvel iratkoznak az ilyen karra? Milyen az hatalom, amelyik 15 év alatt sem tudta megoldani a nemzeti kisebbségi anyanyelven való felvételezést? Milyen értéke/érvénye van a Tartományi Képviselőház rendeleteinek, ha azokat semmibe veszik? Hol is tartunk az egyenrangúságban? 

A „Dávid és Góliát” küzdelme sajnos koránt sem lezárt ügy...  Újvidék, 2016. május 22.

BOZÓKI Antal

 

Kapcsolódó írások:


Mi van a színfalak mögött? Vajdasági Magyar Demokrata Párt. Közlemény. HÍRLEVÉL, X. évf. 143. szám, 2012. július 4. 

Tiltakozás a Jogi Kar jogsértő felvételi eljárása miatt.

A Magyar Nemzeti Tanács közleménye. Magyar Szó, 2012. július 5. 9.


Pressburger Csaba: Magyarul, de szerbből. Magyar Szó, 2012. július 7. 7.

Dr. Korhecz Tamás: Olvassák-e Tanakát a Jogi Karon? http://www.vajma.info/cikk/naprolnapra/78/Olvassak-e-Tanakat-a-Jogi-Karon.html, 2012. július 7. [7:33] és Félidőben, Magyar Szó, 2012. július 7. 14.

 

M.A. Pásztor: ami a Jogi Karon történt, szembe megy mindazzal, amit eddig mondtunk és hittünk
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13761/Pasztor-ami-a-Jogi-Karon-tortent--szembe-megy-mindazzal--amit-eddig-mondtunk-es-hittunk.html, 2012. július 7. [13:59]

 

R. D.: Postignut dogovor sa savetima nacionalnih manjina [Megegyezés történt a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaival.] Danas, 2012. július 23. 18. A Tartományi Ombusman értékelése szerint a Jogi Karon nem történt szabálytalanság. http://bozokiantal.blogspot.rs/2012/07/a-tartomanyi-ombusman-ertekelese.html, 2012. július 24.

 

Bozóki Antal: A közelmúlt kísértése. (Pót)vizsgázik az MNT.   http://margitzoltan.blog.hu/2012/08/28/a_kozelmult_kisertese, 2012. augusztus 28 [22:08]


Pressburger Csaba. Dr. Miroslav Vesković, az újvidéki egyetem rektora:   

Nem történt szabálytalanság a Jogi Karon Magyar Szó, 2012. szeptember 20. 5.


Ágoston András: Szegény MNT. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 197. szám, 2012. szeptember 20. 

Mihályi Katalin: Egyenlő eséllyel Magyar Szó, 2012. szeptember 22. 9.

 

N-a. JOGI KAR, ÚJVIDÉK. Csak szerbül lehetett felvételizni. Magyar Szó, 2013. július 3. 7.  

 

Vadócz Márk: Az egyetemi autonómia nem akadályozhatja kisebbségi jogaink érvényesítését.

 

Lehessen magyarul felvételizni a Jogi Karon is! A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának közleménye. Magyar Szó, 2016. február 4. 9., vagy
http://www.magyarszo.com/hu/2962/kozelet_oktatas/140517/Lehessen-magyarul-felv%C3%A9telizni-a-Jogi-Karon-is!.htm, 2016. február 3. [17:38][1] kz: A nem szerb ajkú diákok anyanyelvükön felvételizhetnek. Magyar Szó, 2001. november 10. 10.

Korhecz Tamás, az MNT elnöke, az Olvassák-e Tanakát a Jogi Karon? c. 2012. július 3. és 4.  jegyzetében egy  „2001-es tartományi képviselőházi rendelet meghozatalát” említi, miszerint „a Jogi Karon (is) magyar nyelven és magyar nyelvből és irodalomból felvételizhetett mindenki, aki anyanyelvén tanult a középiskolában”. Ez a rendeletet említi a Az MNT közleménye is, amelyben tiltakozik a Jogi Kar felvételi eljárása miatt, hivatkozik erre a rendeletre, de szövegét nem találtam (http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13743/Az-MNT-tiltakozik-a-Jogi-Kar-felveteli-eljarasa-miatt.html, 2012. július 4., 16:35).

[2] Vajdasági Magyar Demokrata Párt: Mi van a színfalak mögött? Közlemény. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 143. szám, 2012. július 4. 

[3] Tiltakozás a Jogi Kar jogsértő felvételi eljárása miatt. Az MNT közleménye. Magyar Szó, 2012. július 5. 9.   

[4] Pressburger Csaba. Dr. Miroslav Vesković, az újvidéki egyetem rektora: Nem történt szabálytalanság a Jogi Karon, Magyar Szó, 2012. szeptember 20. 5. 
[5] R. D.: Postignut dogovor sa savetima nacionalnih manjina [Megegyezés történt a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsaival.]  Danas, 2012. július 23. 18. A Tartományi Ombusman értékelése szerint a Jogi Karon nem történt szabálytalanság. http://bozokiantal.blogspot.rs/2012/07/a-tartomanyi-ombusman-ertekelese.html, 2012. július 24. Fordította B. A.
[6] M. D.M. i Beta: Ispit iz srpskog na mađarskom. [Vizsga szerb nyelvből magyarul. Danas, 2012. július 12. 5.
[7] Terhes Tamás: A tavalyi jogi felvételi körüli bonyodalom elmaradt. DélHír portál.
[8] Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos lapja, 15. szám. 2013. április 25. 404.
[9] Lehessen magyarul felvételizni a Jogi Karon is! A Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának közleménye. Magyar Szó, 2016. február 4., 9., vagy
http://www.magyarszo.com/hu/2962/kozelet_oktatas/140517/Lehessen-magyarul-felv%C3%A9telizni-a-Jogi-Karon-is!.htm, 2016. február 3. [17:38]
[10] v-ár: „Dávid le tudja győzni a Góliátot”. Magyar Szó, 2016. május 14. 1. és 12.
[11] v-ár: A döntés ideiglenes, de végrehajtandó. Magyar Szó, 2016. május 17. 1. és 9.
[12] v-ár, a 10-es alatt. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése