2015. április 8., szerda

Farkasra nyájat?Új nemzeti kisebbségügyi tanács

A szerb kormány április 2-i döntésével létrehozta a Nemzeti Kisebbségek Tanácsát (NKT), amelynek elnöki tisztségére Aleksandar Vučić kormányfőt nevezték ki.
A kormány sajtóirodájának szűkszavú közlése szerint „a tanács a nemzeti kisebbségek jogainak megvalósulását illetve a nemzetek közötti viszonyok alakulását követi majd figyelemmel Szerbiában”.[1]
            A kormányhatározatot még nem lehet megtalálni az interneten, így több részletet a tanács hatásköréről és összetételéről majd csak akkor lehet megtudni, ha megjelenik a Hivatalos Közlönyben. Mi az azonban, amit már most elmondhatunk ezzel a testülettel kapcsolatban?

A testület létrehozásának jogi alapját a (volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaságból a szerb jogrendbe beemelt) nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről szóló 2003. évi törvény 18. szakasza képezi, miszerint „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek nemzeti, etnikai, vallási, nyelvi és kulturális sajátosságainak a megőrzése, fejlesztése és védelme, valamint jogainak megvalósítása érdekében”, a kormány megalakítja Nemzeti Kisebbségek Tanácsát.
A törvény értelmében, a Tanács összetételét és illetékességi körét a kormány határozza meg, azzal, hogy „a nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak képviselői a Tanács tagjai lesznek”.[2]
            A 2003 utáni szerb kormányok rendeletet[3] vagy határozatot[4] hoztak a NKT megalakításáról.
            A most hatályát vesztett határozat 2013-ból való,[5] amikor Ivica Dačić, akkori kormányfő (most a kormány első alelnöke, külügyminiszter) lett a testület elnöke, az alelnöke az igazságügy miniszter, tagjai pedig az oktatásügyi, a művelődési és a regionális fejlesztési miniszter, valamint az egyházakkal való együttműködéssel és az emberi, valamint nemzeti kisebbségi ügyekkel foglalkozó kormányiroda igazgatója és a nemzeti kisebbségi tanácsok, valamint a zsidó hitközségek szövetségének elnöke.
            Finoman fogalmazva, a Dačić vezette NKT nem alkotott maradandót. Még az is kérdés, hogy egyáltalán összeült-e valaha.
A NKT eddigi legfontosabb döntése talán az volt, hogy – a 2005. szeptember 23-án (Vojislav Koštunica akkori miniszterelnök elnökletével) megtartott ülésén[6] – jóváhagyta az Magyar Nemzeti Tanács (MNT) által (ugyanazon a napon) elfogadott, a vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozatot.[7] Ez is csak azok számára jelent valamit, akik nem tudják, hogy a kisebbségi szimbólumok gyakorlati használata a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben már létezett Vajdaságban. Itt valójában egy szerzett jog helyreállításáról volt szó.

Az utóbbi csaknem tíz évben ez a testület különösebben nem éreztette hatását és nem fejtett ki olyan tevékenységet, amely elősegítette volna a kisebbségek helyzetének lényegi javítását. Szinte hallani sem lehetett róla, vagyis inkább az ún. kirakattestületek közé tartozott.  
            A mostani (kormány)döntés szakmai körökben tehát nem keltett nagyobb meglepetést. Azt is lehetne mondani, hogy szükségszerű volt, mivel Dačić és Vučić időközben helyet cseréltek a kormányban, amelynek az összetétele is jórészt megváltozott. Elkerülhetetlen volt tehát egy törvényes kötelezettséget összehangolni a dolgok jelenlegi állásával. Jellemző, hogy erre a jelenlegi kormány megalakítása (2014. április 28-án) után csaknem egy évvel került sor. (Ez is arra utal, hogy milyen fontos volt számára a NKT.)
            Vučić a testület elnökének való (ön)kinevezéskor – habár a törvényben nem írja, hogy a tanács elnöke a mindenkori szerb kormányfő – nem „a nemzeti kisebbségek sajátosságainak a megőrzéséről, fejlesztése és védelméről és jogainak megvalósításáról” beszélt,  hanem arról, hogy „Szerbia bármikor kész lesz tárgyalni a koszovói albánokkal, de soha nem fogja elismeri Koszovó függetlenségét”.[8] Radikális politikai múltjára való tekintettel ez sem meglepő.

 A jogszabályok alapján a NKT-nak – független szakértők bevonásával – elsősorban az állami kisebbségpolitika elvi szintű, leginkább politikai és szakmai kérdéseinek megvitatásával, valamint intézkedések javaslattételével kellene foglalkozni. Nyilvánvaló, hogy a tanácsnak – mivel a tagjai a miniszterek és a nemzeti tanácsok elnökei – valamiféle egyeztető szerepet szántak a kisebbségi ügyekben, mielőtt azok a kormány elé kerülnének döntéshozatalra.
Az NKT ellen az volt a kifogás, hogy „egyfajta piramis csúcsaként a kormány rajta keresztül ellenőrzi a nemzeti tanácsok munkáját”. Utóbb viszont olyan vélemények is elhangzottak, hogy „nincs semmiféle hatálya a nemzeti tanácsok fölött”. Ez jogilag valóban így van, de a gyakorlatban nehezen képzelhető el, hogy az itt egyeztetett álláspon­toktól valamelyik nemzeti tanács is eltérne, még kevésbé, hogy szembehelyezkedne azokkal.
            Mindent egybevetve, az újonnan kinevezett testülettől sem kell – az összetételére való tekintettel is – elvárni semmilyen látványos eredményt, a nemzeti kisebbségek helyzetének javulását. Esetleg csak a tényleges magyar politikai autonómia ügye kerül(t) távolabbra.

Újvidék, 2015. április 8.
                                                                                                BOZÓKI Antal


[2] Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina [Törvény a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságainak védelméről]. Sl. list SRJ /a JSZK Hivatalos Lapja, 11/2002., Sl. list SCG / Szerbia és Montenegró Államközösség Hivatalos Lapja, 1/2003. – Alkotmányos Alapokmány és Sl. glasnik RS / a SZK Hivatalos Közlönye 72/2009. – másik törvény. http://www.ljudskaprava.gov.rs/images/propisi/zakon_o_zastiti_sloboda_i_prava_nacionalnih_manjina.pdf
A magyar nyelvű szöveget lásd a http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven oldalon (az 5-ös jegyzetben, аz 5-ös szám alatt).
[3] Uredba o obrazovanju Saveta Republike Srbije za nacionalne manjine [Rendelet Szerbia Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsának létrehozásáról]. Sl. glasnik RS / a SZK Hivatalos Közlönye ", 104/04., 117/05 és 49/06 sz. 
Uredba o Savetu Republike Srbije za nacionalne manjine [Rendelet Szerbia Köztársaság Nemzeti Kisebbségügyi Tanácsáról]. Sl. glasnik RS / a SZK Hivatalos Közlönye, 50/09 sz.
[4] Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine. [Határozat a Nemzeti Kisebbségügyi Tanács megalakításáról]. Sl. glasnik RS / a SZK Hivatalos Közlönye, 46/13 sz.
[5] Lásd a 4-es jegyzetben.
[6] i-P: A mi lobogónk. Magyar Szó, 2005. december 24., 1. o., vagy http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2005/12/24/
[8] Vučić a nemzeti kisebbségek tanácsának élén. http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21898/Vucic-a-nemzeti-kisebbsegek-tanacsanak-elen.html, 2015. április 2. [22:10]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése