2017. március 21., kedd

A PANASZOK SZÁMA NEM VÁLTOZOTT


Gondolatok a Tartományi Ombudsman 2016. évi jelentéséről

Hozzáférhetővé vált (az interneten) a Tartományi Polgári Jogvédő/Ombudsman 2016. évi jelentése.[1]
            Miután Muškinja Heinrich Anikó tartományi jogvédőnek a mandátuma lejárt, a Tartományi Képviselőház 2016. november 24-én prof. dr. Zoran Pavlovićot választotta a helyére, aki 2016. december 1-jén foglalta el tisztségét.[2] A múlt évi jelentést már Pavlović fogja bemutatni a képviselőháznak.

A tartományi jogvédő 2016. évi jelentése szerint „a panaszok száma a nemzeti kisebbségi jogok védelme területén, amelyeket a polgárok intéztek az ombudsmanhoz, ebben az időszakban (vagyis 2016-ban – B. A.) hasonló, mint a korábbi években”.[3]
            Az írásban benyújtott, valamint a közvetlenül – a terepi látogatásokkor – elmondott panaszok „többsége a hivatalos nyelvhasználatra és az oktatásra vonatkozik”.[4]
A hivatalos nyelv- és íráshasználat területén a legtöbb panasz arról szólt, hogy a községi, illetve városi közigazgatási szervekben dolgozók nem elég jól, illetve egyáltalán nem ismerik a nemzeti kisebbség nyelvét, ami különösen az anyakönyvi hivatalok munkájában okoz problémát.  A panaszok egy része arra vonatkozik, hogy nincsenek többnyelvű táblák, amelyeken a közigazgatási szervek, intézmények és közszolgálatok neve a székhelyül szolgáló épületeken ki lenne írva, valamint hogy a helységnévtáblák felirata is leginkább csak szerb nyelvű (cirill vagy latin betűvel).
Az oktatásra vonatkozó panaszok többsége az elégtelen anyagi-műszaki feltételekre vonatkozik az iskolákban, amelyekben az oktatás a nemzeti kisebbségi nyelveken folyik, az épületek karbantartásra és egyéb befektetésekre szükséges anyagi eszközök hiánya, illetve csökkentése miatt.
A többi panasz a pedagógusok és az oktatáson kívüli személyzet alkalmazásával kapcsolatos egyes előírások értelmezésére, különösen a nemzeti kisebbségi nyelvismeretre, mint foglalkoztatási feltételre vonatkozik – írja a tartományi jogvédő a 2016. évre vonatkozó jelentésében.[5]
A nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítéséről szóló jelentésében a tartományi ombudsman „rámutatott arra, hogy külön figyelmet kell fordítani a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú alkalmazására a közigazgatási szervekben, valamint a megfelelő nyelvek terén szakképzett állami hivatalnokok előléptetésében”.[6] (Ez a megfogalmazás egyébként a korábbi jelentésekben is megtalálható, a helyzet viszont továbbra sem változik.)
A jelentés statisztikai részéből megtudjuk, hogy a 2016. évben a tartományi ombudsman 831 tárgyat vett nyilvántartásba, ezek közül 28 tárgyat a saját kezdeményezésére, 803-at pedig a polgárok panasza alapján.[7]
A 831 tárgy közül 489-ben indult vizsgálat (60,9%), 221-ben elvetették a panaszt, de „egyúttal jogi tanácsot adtak a panaszos jogai megvalósításának a lehetőségeiről” (27,5%), további 93 esetben „a panaszt a tárgyba való betekintés után azonnal elvetették, kiegészítő jogi tanács nélkül” (11,6%).[8]

A tárgyak státusa[9]


Terület

Az összes tárgy száma

Saját kezdemé-
nyezésű tárgyak

A panaszok  száma

A vizsgálatok száma
A jogi tanáccsal elvetett panaszok száma
Jogi tanács nélkül elvetett panaszok száma 
Az általános emberi jogok védelme

637

13

624

355

184

85
A nemzeti kisebbségek jogainak védelme

45

9

36

27

9

0

            A 831 tárgy közül tehát 637 panasz az általános emberi jogokra, 45 a nemzeti kisebbségi jogokra, további 106 a gyermekjogokra, 43 pedig a nemek egyenrangúságának sérelmére vonatkozott. A 45 nemzeti kisebbségi jogsérelmi panasz közül csak 27 esetben indult „vizsgálat”. Ezek közül is mindössze 9 ért véget jogi tanáccsal. A többi 18-at az ombudsman ilyen tanács nélkül vetette el.  

Ajánlások és vélemények[10]
Terület
Az ajánlások és vélemények száma
Általános jogok
16
A nemzeti kisebbségi jogok védelme
   3

A táblázat szerint a tartományi ombudsman az „általános jogok területén 16”, a nemzeti kisebbségi jogok védelmével kapcsolatban pedig mindössze „három esetben fogalmazott meg véleményt, illetve ajánlást” (?!). Ez viszont „az összes tárgy számához” viszonyítva (45) elenyészően kevés. Ha még azt is tudjuk, hogy az ombudsman ajánlásai és véleményei nem kötelező jellegűek, akkor felmerül a kérdés: mivel is járult hozzá a nemzeti kisebbségi jogok érvényesüléséhez?
             
A tartományi ombudsman 2016. évi jelentésével kapcsolatban újdonságnak számít, hogy „a korábbi jelentésekhez viszonyítva más módon készült”.[11] Ez abban nyilvánul meg, hogy mindössze 40 oldal terjedelműre, vagyis 100 oldallal rövidebbre sikeredet, mint a 2015. évi.[12] Ez már anyagi megtakarítást is jelent.
Nem hallgatható el az sem, hogy a tartományi jogvédő jelentései (éppúgy, mint a honlapja) csak szerb nyelven és cirill betűvel készültek. Ez viszont ellentétben van a Statútum 24/1 szakaszával, miszerint „Vajdaság AT szerveiben és szervezeteiben a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett a magyar, a szlovák, a horvát, a román és a ruszin nyelv és írás is hivatalos használatban van, a törvénnyel összhangban”.[13] Vagy ez a szabály arra a szervre, amelyiknek a hivatalos nyelv- és íráshasználattal (is) törődnie kellene, nem érvényes?

Újvidék, 2017. március 21.
BOZÓKI Antal


[1] Ивештај покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2016. годину [A Tartományi Polgári Jogvédő – Ombudsman 2016. évi jelentése]. 40. http://www.ombudsmanapv.org/riv/index.php/dokumenti/godisnji-izvestaj/1890-godisnji-izvestaj-2016.html, 2017. március 9.
[2] v-ár: Új jogvédője van Vajdaságnak. Magyar Szó, 2016. november 25. 1. és az 1-es alatti jelentés. Уводна реч [Bevezető] 5.
[3] А 3-аs alatti jelentés. Заштита права националних мањина [A nemzeti kisebbségek jogainak védelme] 14.
A tartományi jogvédő 2015. évi jelentésével kapcsolatban lásd még a Részarányos foglakoztatás (http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7951, 2016. június 24. és http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55518-reszaranyos-foglalkoztatas-alulkepviselt-nemzeti-kisebbsegek, 2016. június 25. 22:31) és a Megtűrt intézmény c. írásom (http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=7971, 2016. június 27.;
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/55552-a-tartomanyi-ombudsman-es-a-nemzeti-kisebbsegi-jogvedelem, 2016. június 27. [17:30] és Civitas Europica Centralis: Kisebbségi Sajtófókusz, 2016. június 28.)
[4] Uo.
[5] Uo.
[6] Uo.
[7] Uo. 35.
[8] Uo. 35.
[9] Uo.
[10] Uo. 37.
[11] А 3-аs alatti jelentés, 5.
[12] Извештај покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за 2015. годину [A Tartományi Polgári Jogvédő – Ombudsman 2015. évi jelentése]. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.ombudsmanapv.org/riv/attachments/article/1768/Godisnji_izvestaj_PZG-ombudsmana_2015.pdf

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése