2023. január 16., hétfő

Közszemlén Vajdaság fejlesztési terve

Ezt az alkalmat (is) bűn lenne elszalasztani! 

 
A sajtókonferencia részvevői (Fotó: Dávid Csilla)

A Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi Önkormányzati Titkárság honlapjain[1] közzétették a Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési tervének tervezetét.[2]
– A terv megjelentetésével közvita kezdődött a tartomány legfontosabb fejlesztési dokumentumáról, amely az elkövetkező nyolcéves időszakra vonatkozóan mutatja be a célzott beruházásokat. Ez a terv egyfajta stratégiai dokumentumot jelent, mely mentén a tartományi szervek és a helyi önkormányzatok együttesen megfogalmazhatják politikájukat és cselekvési terveiket – írja a (nem szabad) Magyar Szó.[3]
– Célunk, hogy a vajdasági szakemberek és a lakosság széles körű bevonásával olyan utat rajzoljunk ki magunk elé, amely gazdaságilag és társadalmilag is magasabb életszínvonalat biztosít számunkra az elkövetkező években – mondta Igor Mirović tartományi kormányfő Újvidéken, ahol (2022. december 15-én – B.A.) hivatalosan is közszemlére bocsátották a tartomány fejlesztési tervét.[4]
– A tervezetet alkotó szakemberek a jelenlegi helyzet elemzésével kulcsfontosságú célokat határoztak meg a gazdaság, az infrastruktúra és a környezetvédelem terén, nagy hangsúlyt fektetve a Vajdaságra jellemző interkulturalizmusra, amely stabil és erőteljes mozgatórugója a társadalmi fejlődésnek. Ezen négy témakör által érintik az összes többi olyan ágazatot, amely lehetőséget nyújt a folyamatos és fenntartható fejlődéshez – ismertette a dokumentum alaptételeit Mirović.[5]

A dokumentum kidolgozása szinte két évet vett igénybe, mintegy 80 személy vett benne részt a közszféra, a magánszféra és a civil szféra soraiból, de tudományos társaságok tagjai, szakszervezeti képviselők és közintézmények munkatársai is kivették részüket a munkából.
A vajdasági kormány megbízásából a tervezet megírásának szakmai koordinálását a Tartományi Fejlesztési Ügynökség végezte el, a dokumentum kidolgozása pedig a német–szerb fejlesztési együttműködési projektum keretében valósult meg, de Svájc fejlesztési és együttműködési ügynöksége is segítette.[6]
A javaslattervezet az újvidéki, zombori, mitrovicai és nagybecskereki közszemle után, feltehetően január végén kerülhet elfogadásra a Tartományi Képviselőházban.[7]

A szerb nyelven, cirill írással készült 226 oldal terjedelmű dokumentum pontos elnevezése „Vajdaság AT 2023-2030 évi fejlesztési javaslattervezete” [ПРЕДЛОГ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2030. ГОДИНА].[8]
Tehát nem „fejlesztési tervről” és még csak nem is „tervezetről” van szó, ahogy a napilap nevezi, hanem csak a terv kidolgozásának kezdeti, előkészítő anyagáról, „tervezeti javaslatáról”.
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és a Vajdasági Magyar Közgazdasági Társaság (VMKT)[9] feladata lenne ennek tüzetes szakmai vizsgálása, elemzése, hogy mennyire felel meg, összhangban van-e vagy nincs azoknak a területeknek a fejlesztési elvárásaival, szükségleteivel, amelyeken a nemzeti közösségek tagjai többségben élnek, külön pedig, hogy megfelel-e vagy sem a vajdasági magyar közösség gazdasági és egyéb fejlődési érdekeinek.
A tervezetben szó esik ugyan (4.1. fejezet) „Vajdaság interkulturalizmusáról, a polgárok mértéke szerint”, amelyben említi a „kulturális-történelmi örökséget” is, de a nemzeti kisebbségi közösségek arányos gazdasági és egyéb fejlődését, mint stratégiai célkitűzést, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket nem említi.

Az MNT eddig vezetői általában csak azt mondogatták, hogy a testület illetékessége a kultúrát, az oktatást, a tájékoztatást és a hivatalos nyelv- és íráshasználatot érintő kérdésekben való döntéshozatalra korlátozódik.
Nagy ívben (el)kerülték/mellőzték a nemzeti tanácsokról szóló törvény 10. szakasza 1. bekezdésének 14. pontját, miszerint – „a nemzeti tanács, a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban, szervei révén, önállóan” – „állást foglal, kezdeményezést tesz és intézkedéseket foganatosít a nemzeti kisebbség helyzetével, identitásával és jogaival közvetlenül kapcsolatos
minden kérdésben”.[10]
Így történhetett me
g, hogy a magyar közösség fejlődése szempontjából számos fontos kérdésnek még a megvitatását is elutasították, mint például a vajdasági magyar közösség alapérdekei megvalósulása kérdéseinek Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatában,[11] csakúgy, mint a rehabilitáció és a vagyon-visszaszármaztatás, valamint a tartományi vasúthálózat felszámolása problémáinak, stb.

– A VMKT 2009 decemberében alakult Szabadkán, azzal a céllal, hogy összefogja a délvidéki magyar közgazdászokat, bővítse szakmai tudásukat, hozzájáruljon a regionális gazdaság versenyképességének növeléséhez és a gazdasági kapcsolatok ápolásához.
Szervezetünk működésén és programjain keresztül igyekszik hozzájárulni a délvidéki közgazdászok tapasztalatszerzéséhez és előbbre jutásához. A szakmai érdekérvényesítésen túl egy olyan környezet megformálásán dolgozunk, amelyben a délvidéki magyar vállalatokat vezető közgazdászok eredményesebben bővíthetik kapcsolati hálójukat, illetve a fiatal közgazdászok kapcsolati tőkéhez juthatnak és lendületet kaphatnak pályakezdésükhöz – írja a szervezet honlapján.[12]
A céljai között csak „a délvidéki magyar közgazdászok összefogása” szerepel, de a magyar közösség gazdasági fejlődése, problémáinak vizsgálata, megoldásainak segítése, előbbre vitele már nem.

Vajdaság Autonóm Tartomány 2023–2030-ig terjedő fejlesztési terve tervezetének a „közszemlére” bocsátása jó alkalom, hogy az MNT és a VMKT is megvizsgálja azt és – a magyar közösség szemszögéből – javaslatokat tegyen a további módosításokra. Ha erre
egyáltalán képesek!
A Vajdasági „Magyar” Szövetség sem hallatta még a hangját. Csak a pénzosztásban lennének érdekeltek?
A stratégiatervezet nemzeti közösségi szempontból való elemzését, értékelését a Német
 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társaság (GIZ), de a Svájc fejlesztési és együttműködési ügynökség – amelyek a kidolgozását támogatták – sem fogja helyettük elvégezni! Van-e egyáltalán ezzel kapcsolatos véleményük, álláspontjuk?
Ezt az alkalmat (is) bűn lenne elszalasztani!

BOZÓKI Antal

__________
[1] Покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. www.region.vojvodina.gov.rs és Јавна расправа [Közvita]. https://www.planrazvojaapv.rs/
[2] ПРЕДЛОГ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2030. ГОДИНА. https://www.planrazvojaapv.rs/nacrt-plana-ravoja-2023-2030/
[3] Közszemlén Vajdaság fejlesztési terve. Magyar Szó, 2022. december 14. 5., és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5109/gazdasag/277403/K%C3%B6zszeml%C3%A9n-Vajdas%C3%A1g-fejleszt%C3%A9si-terve.htm, 2022. december 14. 9:28
[4] Tóth D. Lívia: Meg kell tervezni! Magyar Szó, 2022. december 16. 5. és/vagy https://www.magyarszo.rs/hu/5111/gazdasag/277536/Merni-kell-tervezni!.htm, 2022. december 16. 10:25
[5] Uo.
[6] Uo.
[7] Magyar Szó, a 3-as jegyzetben.
[8] Lásd a 2-es alatti oldalon.
[9] VAJDASÁGI MAGYAR KÖZGAZDÁSZ TÁRSASÁG. https://vmkt.rs/
[10] https://www.mnt.org.rs/dokumentum/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
[11] Basity Gréta: Félidőben jár a magyar kisebbségi önkormányzat Hajnal Jenő vezetésével
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21025/Felidoben-jar-a-magyar-kisebbsegi-onkormanyzat-Hajnal-Jeno-vezetesevel.html, 2016. december 29. [16:09]
[12] Lásd a 9-es jegyzetben.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése