2012. február 29., szerda

Vagyon-visszaszármaztatási tájékoztató (2.)


A vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 2011. október 6-án lépett hatályba. A törvény szerb nyelvű szövege a Hivatalos Közlöny (Službeni glasnik RS) 2011. szeptember 28-i 72. számában jelent meg (125-134. o.), de letölthető a szerbiai
Restitúciós Ügynökség (Agencija za restituciju, 11000 Beograd, Nemanjina 4, honlapjáról is: http://www.restitucija.gov.rs/), szükséges űrlapokkal együtt.

A törvény magyar nyelvű szövege megtalálható ezen a címen:
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Restit%C3%BAci%C3%B3s%20t%C3%B6rv%C3%A9ny

A vagyon visszaszármaztatást a köztársasági Restitúciós Ügynökség fogja lefolytatni, a vonatkozó és az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénnyel összhangban.

Ügynökség február 6-án nyilvános felhívást tett közzé a vagyon-visszaszármaztatási kérelmek benyújtására és a kérelmeket március 1-jétől fogadja. Az Ügynökségnek az egyes kérelmek beérkezéstől számított hat hónapja van az elbírálásra.

A kérelmeket két évig lehet átadni, a nyilvános felhívás közzétételétől számított két éven belül, vagyis 2014. február 6-ig.

Amennyiben a vagyon elvétele nem kötődött vélt bűnösséghez, hanem
államosították, kisajátították, vagy a kollektivizálás egyéb módszereivel tulajdonították el, akkor a visszaszármaztatáshoz nincsen szükség előzetes rehabilitálásra. Ha azonban a vagyon elkobzására a bűnösség (egyéni vagy kollektív) vélelme alapján került sor, előbb a (bírósági) rehabilitálási eljárást kell lefolytatni.

A rehabilitálási törvény magyar nyelvű szövege megtalálható itt:
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1si%20t%C3%B6rv%C3%A9ny

A rehabilitálás lehetősége a törvény hatályba lépésétől (2011. december 15-től) számított öt év után megszűnik. Ez a határidő jogvesztő.

A vagyon-visszaszármaztatási kérelmeket a Hivatalos Közlöny 2011. december 11-i számában megjelentett űrlapon (14-18. oldal) kell átadni, a HK ugyanennek a számában (19-21. o.) megjelentetett 150 postahivatal (Vajdaságban 35 kijelölt postahivatal) valamelyikén (Szabadkán például az 1-es számú postán, Prvomajska 2-4 sz.), azzal, hogy előzőleg a 011 36 07 505-ös telefonszámon időpontot kell kérni. (Az űrlap és a postahivatalok listája letölhető a http://www.restitucija.gov.rs/ honlapról). A Restitúciós Ügynökség belgrádi, kragujevaci, niši és újvidéki területi egységei ugyanis – ismereteim szerint – még alakultak meg.

A kérelemnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
1) a volt tulajdonosról – utónevét, egyik szülőjének utónevét és családi nevét, születési idejét és helyét, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét és a vagyon elkobzásának idejét, állampolgárságát, illetve az alapítvány megnevezését és székhelyét;
2) az elkobzott vagyonról, amelyre a kérelem vonatkozik – fajtáját, megnevezését, nagyságát, illetve területét, helyét, a kataszteri birtokrész számát a régi és az érvényes felmérés szerint, a vagyon külalakját és állapotát az elkobzás idején, illetve megfelelő adatokat az ingó tárgyak esetében (hogy a nyilvántartóban bejegyzett államosított ingó tárgyakról, valamint más ingó tárgyakról van szó, amelyek a kulturális javakról szóló jogszabályok szerint kulturális javaknak és kiemelt jelentőségű, nagy értékű kulturális javaknak számítanak és a törvény hatálybalépésének napján léteznek);
3) a volt tulajdonosnak az elkobzott vagyon feletti tulajdonjogáról;
4) az elkobzás alapjáról, idejéről és aktusáról;
5) a kérelmezőről – utónevét, egyik szülőjének utónevét és családi nevét, adatokat a születéséről, lakóhelyéről, állampolgárságáról, a polgár személyi számát, a meghatalmazott személy utó- és családi nevét és lakóhelyét, illetve az alapítvány megnevezését és székhelyét, adatokat az alapítványt képviselő és az alapítvány nevében eljáró személyről;
6) a kérelmező jogi kapcsolatáról a volt tulajdonossal.

A kérelemhez a következő bizonyítékok eredeti példányát vagy hitelesített fénymásolatát kell csatolni:
1) az 1) és 5) ponthoz – születési, illetve halotti anyakönyvi kivonatot, jegyzék-kivonatot, amelyben az alapítvány be van jegyezve, meghatalmazást, ha pedig a kérelmezőnek nincs állandó lakhelye a Szerb Köztársaság területén, a kézbesítési meghatalmazott felhatalmazását is, valamint egyéb bizonyítékokat, amelyek alapján nyilvánvalóan meg lehet állapítani a kért adatokat;
2) a 2) ponthoz – ingatlan-nyilvántartási kivonatot, ingó tárgyak jegyzék-kivonatát, a Köztársasági Földmérési Hivatal bizonylatát a kataszteri birtokrész régi és új felmérés szerinti azonosításáról, kivéve azokat a birtokrészeket, amelyeken tagosítást hajtottak végre;
3) a 4) ponthoz – a vagyon államosításáról szóló okmányt vagy annak a hivatalos közlönynek a megnevezését, számát és évét, amelyben az aktust közzétették, az elkobzás tárgyának pontos feltüntetésével, stb.;
4) a 6) ponthoz – anyakönyvi kivonatot, öröklésről szóló végzést, jogi személyek cégkivonatát, illetve egyéb bizonyítékot, amely alapján nyilvánvalóan meg lehet állapítani a kérelmező és a volt tulajdonos közötti jogi kapcsolatot;
5) minden egyéb bizonyítékot, amellyel a kérelmező rendelkezik és jelentős lehet a kérelem szerinti határozathozatalban.
A külföldi állampolgárnak a kérelemhez mellékelni kell a bizonyítékot, hogy nem áll fenn a jelen törvény 5. szakaszában foglalt akadályozó körülmény.
A törvény 6. szakaszának 1. bekezdésében foglalt személy köteles a kérelemhez csatolni a rehabilitációról szóló jogerős bírósági határozatot, illetve a bizonyítékot, hogy benyújtotta a rehabilitáció iránti kérelmet.

Az a kérelem, amely nem tartalmazza az előírt adatokat és, amelyhez nem csatolták az említett bizonyítékokat, mint hiányos visszautasításra kerül (43. szakasz). A visszautasított személynek joga van közigazgatási pert is indítani, vagy a törvényben kijelölt határidőig új kérelmet benyújtani.

Újvidék, 2012. február 29.


Bozóki Antal

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése