2021. december 6., hétfő

Ako ne puste himnu „Bože pravde“ školama kazne do milion dinara

Izvor: N1
06. dec. 202108:41 > 09:27

Vlada Srbije poslala je Skupštini predlog izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojima se za neizvođenje himne na početku školske godine škola kažnjava iznosom od sto hiljada do milion dinara, prenosi Nova.rs. Predsednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković za taj portal kaže da je uvođenje ove kazne besmisleno jer škole nemaju sopstveni budžet, pa država na ovaj način može jedino da kažnjava samu sebe.

Član 28. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja po predlogu koji čeka usvajanje u Skupštini trebalo bi da bude izmenjen i umesto “Obrazovno-vaspitni rad škole ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1. septembra, a završava se 31. avgusta naredne godine”, glasi:

“Obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1. septembra, izvođenjem himne Republike Srbije, a završava se 31. avgusta naredne godine.”

Uz to su predložene i dopune Člana 191 stavom 1a koji glasi: Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako ne izvede himnu Republike Srbije u skladu sa novim Zakonom.

Izvor : N1

Ovaj predog da škole bude kažnjavane u iznosu od čak milion dinara ukoliko 1. septembra izostane intoniranje himne, Janković ocenjuje kao besmislen.

“Škola ne poseduje svoj novac, na zarađuje, ona je državna institucija. I onda država kazni školu. Šta to znači? Država kazni samu sebe. Zamislite koliko je to besmisleno”, kaže Janković za Nova.rs.

Objašnjava da nije protiv intoniranja himne ali da ovo nije način da se himna uvede u škole. Navodi i da postoje problemi koji su mnogo važniji o toga, a koji bi mogli da budu rešeni izmenama pomenutog zakona.

https://rs.n1info.com/vesti/ako-ne-puste-himnu-boze-pravde-skolama-kazne-do-milion-dinara/?fbclid=IwAR1Adl0OaWN-BxZaEzE8P9JbJk9ZjfHlJUrm8mNdSXfiDdWTJginwvwXyy8

 

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA*
("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)


XII KAZNENE ODREDBE
Član 191

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj ustanova ako:
1) ne upiše dete u predškolsku ustanovu, odnosno osnovnu školu radi pohađanja pripremnog predškolskog programa (član 17);
2) ne upiše dete u osnovnu školu (član 18);
3) ne donese razvojni plan i godišnji plan rada u roku propisanom ovim zakonom ili ih ne primenjuje (čl. 50. i 62);
4) sprovodi ogled bez odobrenja ministra ili vrši statusne promene za vreme ogleda, suprotno članu 51. ovog zakona;
5) ne donese blagovremeno, odnosno ne ostvaruje program obrazovanja i vaspitanja ili ne preduzima mere za ostvarivanje principa, ciljeva i standarda postignuća (čl. 56, 58, 60-62, 65, 68. i 69);
6) ne donese ili ne ostvaruje individualni obrazovni plan (član 76);
7) ne propiše način i postupak za zaštitu i bezbednost dece, odnosno učenika (član 108);
8) ne preduzima ili neblagovremeno preduzima odgovarajuće mere u slučajevima povreda zabrana iz čl. 110. i 111. ovog zakona i težih povreda radnih obaveza zaposlenih;
9) dozvoli stranačko organizovanje ili delovanje u ustanovi i korišćenje prostora ustanove u te svrhe suprotno članu 113. ovog zakona;
10) primi u radni odnos zaposlenog koji ne ispunjava uslove iz čl. 139-145. ovog zakona ili na način i po postupku, suprotno čl. 152-155. ovog zakona;
11) ne dostavi Ministarstvu sve podatke u vezi sa licencom nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika iz čl. 149. i 150. ovog zakona;
12) ne udalji sa rada zaposlenog zbog učinjene teže povrede radne obaveze (član 163);
13) zaključi ugovor o izvođenju nastave suprotno članu 158. ovog zakona.
Novčanom kaznom od 25.000 do 100.000 dinara za prekršaj iz ovog člana kazniće se i direktor, odnosno odgovorno lice ustanove.

__________
* https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.htmlПРЕДЛОГ*

З А К О Н
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


Члан 49.
У члану 191. став 1. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: „3а) не изведе химну Републике Србије у складу са овим законом (члан 28);”.
У тачки 5) после речи: „стандарда” додаје се реч: „образовних”.

__________
* Закони у процедури
Предлог закона о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању http://www.parlament.gov.rs/ 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése