2020. február 6., csütörtök

Csalódás


„A becsület több, mint az élet, mert akkor is él, ha te már meghaltál”

A ’90-es évektől kezdve időnként meglátogattam Pataj Aranka nénit, az egykori újvidéki szemorvosnőt.  Aranka néni. 2011-ban, 95 éves korában hunyt el Újvidéken, az idősek otthonában. 

Mielőtt az otthonba költözött volna, a Vasút utcában lévő házában lakott, a város központjában. 

Egyedül élt, rokonai nem voltak, ezért úgy döntött, hogy az Újvidéki Református Egyházra hagyja a vagyonát. Ám ezt a döntését megváltoztatta, miután kiderült Botos Elemér akkori lelkészben elveszítette a bizalmát (azóta felfüggesztették, több eljárás indult ellene) és az Újvidéki Diáksegélyező Egyesületet nevezte meg kedvezményezettként. Abban a reménykedett, hogy a nagy értékű ház eladásával több lakáshoz is juthat az egyesület, amely a diákok javára fordítja az örökséget. Sajnos ezúttal is tévedett.

Az eredeti alapszabály szerint az egyesület megszűnése esetében az anyagi javak az újvidéki Mária neve plébániára és a Maradéki Református Egyházközségre szálltak volna. Aranka néni 19000 eurót is adományozott az egyesületnek.

Az utóbbi években a törvény által előírt, kötelező egyesületi közgyűlésre nem került sor, csupán 2019 őszén, amikor alapszabály módosítást szavazták meg, miszerint a temerini 2018-ban bejegyzett Impesszum nevű civil szervezetnek adják át a vagyont.  

Törvény szerint „Az egyesület megszűnése esetén a vagyonának a kedvezményezettjeként csak azonos vagy hasonló célok elérésére létrehozott belföldi nonprofit jogi személyt jelölhet meg”. (Törvény az egyesületekről, 42. cikk, Az egyesület vagyonának kedvezményezettje). A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség bejegyezte az alapszabály módosítást.  

Idézet:
„A BU 15127/2019, számú bejegyzési kérelem átadójának jegyzékbevételi száma 2016.11.21. év, nyilvántartási kérelem az adatok megváltozása bejegyzésének jóváhagyására:
Újvidéki Diáksegélyező Egyesület
az Egyesületek nyilvántartásának és dokumentációjának benyújtott a BU 15127/2019 sz. bejegyzési kérelem jóváhagyására. 
 A Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség ellenőrizve a Nyilvántartásba vételi eljárásról szóló törvény 14. cikkében előírt feltételek teljesülését, a hivatalvezető megállapította, hogy a  nyilvántartásba vétel feltételei teljesültek, és ugyanezen törvény 16. cikkének rendelkezéseivel összhangban hozott határozatot.”

Tudnunk kell azt is, hogy Matuska Márton elnök a készpénznek a tagság közötti szétosztását is tervbe vette, de úgy tűnik, egyelőre nem került rá sor. Törvény szerint „Az egyesület vagyonát nem oszthatják meg tagjai, alapítóik, az egyesület testületeinek tagjai, igazgatók, alkalmazottak vagy kapcsolódó személyek között” (Törvény az egyesületekről, 41. cikk, Az egyesület vagyonának felhasználása). Matuska Márton az anyaországba készül költözni, tervbe vette az egyesület megszüntetését. 

A VMSZ központosítási törekvései eredményeként 2019-ben a diákok már csak a szabadkai Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesülethez, illetve a Nagybecskereki Diáksegélyező Egyesülethez adhatták be a kérelmüket. Sajnos a részrehajlás miatt egyetlen diákunk sem részesülhetett támogatásban, még a legkiválóbb sem.

Szívesen megbízom az emberekben, mert ez megnyugtat. Mindeddig támogattam az UDE-t minden téren. De csalódtam, a diákjaink is csalódtak.

Nagy Margit
Apáczai Diákotthon
kollégiumi igazgatónő
Регистар удружења
5000165746756
БУ 15127/2019
Дана 26.11.2019. године
Београд

Регистратор Регистрa удружења који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 27. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09,99/2011 и 44/2018), и члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, број 99 /2011, 83/2014 и 31/19), одлучујући о регистрационој пријави Новосадско удружење за помоћ ученика и студената, за регистрацију промене података у Регистар удружења , коју је поднео/ла:
Име и презиме: Мартон Матушка

доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

Усваја се регистрациона пријава и региструје се у Регистар удружења, промена података о:

Назив: Новосадско удружење за помоћ ученика и студената

матични број: 08272522

и то следећих промена:

  • Датум доношења статута:

Брише се из Регистра:
28.06.2010

Уписује се у Регистар:
07.11.2019

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Подносилац регистрационе пријаве број БУ 15127/2019, поднео је дана 21.11.2019. године, регистрациону пријаву за регистрацију промене података о:
Новосадско удружење за помоћ ученика и студената
у Регистар удружења и документацију заведену у потврди о поднетој регистрационој пријави број БУ 15127/2019.

Проверавајући испуњеност услова прописаних одредбом члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, и у складу са одредбом члана 16. истог закона је донео одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба министру надлежном за послове државне управе, у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни Агенције за привредне регистре,  преко Агенције за привредне регистре непосредно писмено, усмено на записник, или путем поште, са административном таксом у износу од 480,00 динара за жалбу по Тар. бр. 6. и таксом за другостепено решење у износу од 550,00 динара по Тар. бр. 9. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС, бр. 43/03, 61/05, ... , 95/18 и 38/2019).

РЕГИСТРАТОР_________________
Нивес Чулић

                                                                                                      Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése